در این همایش در مجموع تعداد 210 مقاله پذیرش شد که 1۳۹ مقاله به صورت پوستر و ۷۱ مقاله به صورت شفاهی ارائه شد. بیشترین مقالات در محورهای آب بدون درآمد، مدیریت مصرف آب و فن‎آوری‎های بازیافت بود. پس از آن کاهش مصرف و ارتقای بهره‎وری آب در بخش صنعت، هوشمندسازی شبکه‎ های توزیع آب، رویکردهای اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در مدیریت مصرف آب و استفاده از پساب و در نهایت استفاده ایمن از پساب و کاهش ریسک آن به ترتیب بیشترین مقالات را به خود اختصاص داده بودند.