ضن عرض تبریک به کلیه پذیرفته شدگان، خواهشمند است فایل ارائه مقالات شفاهی یا پوستری خود را بر اساس قالب های زیر تهیه نموده و حداکثر تا تاریخ 10 آذرماه از طریق سایت بارگذاری نمایید:

 

فرمت ارائه شفاهی

فرمت پوستر