از کلیه پژوهشگران، اساتید، دانشجویان، صنعتگران و صاحب نظران حوزه مدیریت مصرف آب دعوت می شود تا نتایج پژوهش‌های خود را در قالب مقاله، به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. مقالات پس از طی نمودن فرآیند داوری، در دو بخش پوستر و شفاهی در همایش ارائه خواهد شد. همچنین در روز اختتامیه جوایز نفیسی به مقالات برگزیده اعطا می گردد.