شورای سیاستگذاری
دکتر ناصر سلطانی
رئیس افتخاری شورا و رئیس پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
استاد دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/nsoltani
پست الکترونیکی: nsoltani [at] ut.ac.ir
دکتر مسعود تابش
رئیس انجمن آب و فاضلاب ایران و رئیس شورا
استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/mtabesh
پست الکترونیکی: mtabesh [at] ut.ac.ir
دکتر سیدمحمدعلی موسویان
عضو شورای سیاست گذاری و رئیس دانشکده مهندسی شیمی
استاد دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/moosavian
پست الکترونیکی: moosavian [at] ut.ac.ir
دکتر بنفشه زهرایی
عضو شورای سیاست گذاری و مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقاء بهره وری وزارت نیرو
دبیرکل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/bzahraie/?lang=fa-ir
پست الکترونیکی: bzahraei [at] ut.ac.ir
دکتر محمدحسین صراف زاده
رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب و دبیر همایش
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/sarrafzdh
پست الکترونیکی: sarrafzdh [at] ut.ac.ir
دکتر سارا نظیف
دبیر علمی همایش
استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/snazif
پست الکترونیکی: snazif [at] ut.ac.ir
دکتر زهرا اکبری
عضو شورای سیاست گذاری
دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: zakbary [at] ut.ac.ir
مهندس علی سیدزاده
نماینده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف، خدمات مشترکین و کاهش هدررفت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: seyedzadeh [at] nww.ir
مهندس بهنام وکیلی
نماینده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
مدیر نظارت بر بهبود روش های بهره برداری فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: vakili [at] nww.ir
مهندس اصغر جهانی بهنمیری
عضو شورای سیاست گذاری
مدیر گروه بهره برداری از پسابها و آبهای غیرمتعارف شرکت مدیریت منابع آب ایران
پست الکترونیکی: jahani [at] wrm.ir
کمیته علمی
دکتر محمدعلی آرون
عضو کمیته علمی و رئیس دانشکده فنی کاسپین دانشگاه تهران
استادیار دانشکده فنی کاسپین، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/maaroon
پست الکترونیکی: maaroon [at] ut.ac.ir
دکتر عباس اکبرزاده
عضو کمیته علمی و عضو کمیته بازیافت انجمن
عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات آب و مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضلاب
وب سایت: abbasakbarzadeh.blogfa.com/
پست الکترونیکی: abbasakbarzadeh [at] yahoo.com
دکتر سید تقی امیدنائینی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/stnaeeni
پست الکترونیکی: stnaeeni [at] ut.ac.ir
دکتر پیمان بدیعی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/pbadiei/?lang=fa-ir
پست الکترونیکی: pbadiei [at] ut.ac.ir
دکتر امید بزرگ حداد
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/obhaddad
پست الکترونیکی: obhaddad [at] ut.ac.ir
دکتر محمدعلی بنی هاشمی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/banihash
پست الکترونیکی: banihash [at] ut.ac.ir
دکتر بیژن بینا
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پست الکترونیکی: bbina123 [at] yahoo.com
دکتر فرشید پژوم شریعتی
عضو کمیته علمی و عضو کمیته تخصصی بازیافت انجمن
استادیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
وب سایت: faculty.srbiau.ac.ir/f-pajoum/fa
پست الکترونیکی: pajoum [at] srbiau.ac.ir
دکتر محمدحسن پنجه شاهی
عضو کمیته علمی و رئیس انستیتو نفت
استاد دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/mhpanj/
پست الکترونیکی: mhpanj [at] ut.ac.ir
مهندس عباس پیراینده
عضو کمیته علمی و عضو هیئت مدیره انجمن
مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
وب سایت: wwcerd.com/conect/index.html
پست الکترونیکی: info [at] wwcerd.com
دکتر علی ترابیان
عضو کمیته علمی
استاد، گروه مهندسی عمران - محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/atorabi/?lang=fa-ir
پست الکترونیکی: atorabi [at] ut.ac.ir
دکتر افشین تکدستان
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
وب سایت: fhealth.ajums.ac.ir/DesktopModules/News/NewsView.aspx?TabID=4982&Site=fhealth.ajums.ac&ItemID=42326&mid=52024&wVersion=Staging&lang=fa-IR
پست الکترونیکی: takdastan [at] ajums.ac.ir
دکتر امید توکلی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/otavakoli
پست الکترونیکی: otavakoli [at] ut.ac.ir
دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده
عضو کمیته علمی و عضو کمیته تخصصی هدررفت انجمن
استادیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی
وب سایت: www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=392194
پست الکترونیکی: m_jalili [at] sbu.ac.ir
دکتر علی چاوشیان
عضو کمیته علمی و مدیر گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو
رئیس مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری
وب سایت: rcuwm.ir/fa/
پست الکترونیکی: info [at] rcuwm.org.ir
دکتر کاوه حریری اصلی
عضو کمیته علمی و عضو کمیته تخصصی هدررفت انجمن
مشاور مدیرعامل آبفای شهری گیلان
پست الکترونیکی: hariri_k [at] yahoo.com
دکتر علیرضا حسن اقلی
عضو کمیته علمی و عضو کمیته تخصصی بازیافت انجمن
دانشیار گروه آبیاری و زه‌کشی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی
پست الکترونیکی: arho49 [at] yahoo.com
دکتر نگهدار حسین پور
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/nhosseinpour
پست الکترونیکی: nhosseinpour [at] ut.ac.ir
دکتر فرامرز دولتی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/fdoulati
پست الکترونیکی: fdoulati [at] ut.ac.ir
دکتر پیام زاهدی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/phdzahedi
پست الکترونیکی: phdzahedi [at] ut.ac.ir
دکتر رحمت ستوده قره باغ
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/sotudeh/
پست الکترونیکی: sotoudeh [at] ut.ac.ir
دکتر حسین سجادی فر
عضو کمیته علمی و عضو هیئت مدیره انجمن
ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ و اﻣﻮﺭ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: h.sajadifar [at] gmail.com
دکتر جابر سلطانی
عضو کمیته علمی
استادیار گروه آموزشی مهندسی آبیاری، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/jsoltani
پست الکترونیکی: jsoltani [at] ut.ac.ir
دکتر ستار صالحی
عضو کمیته علمی و عضو کمیته تخصصی هدررفت انجمن
استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
پست الکترونیکی: sattar.salehi61 [at] yahoo.com
دکتر محمدحسین صراف زاده
عضو کمیته علمی
رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/sarrafzdh
پست الکترونیکی: sarrafzdh [at] ut.ac.ir
دکتر حمیدرضا صفوی
عضو کمیته علمی و عضو هیئت مدیره انجمن
استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: hasafavi.iut.ac.ir/fa
پست الکترونیکی: hasafavi [at] cc.iut.ac.ir
دکتر رضا ضرغامی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/rzarghami/?lang=fa-ir
پست الکترونیکی: rzarghami [at] ut.ac.ir
دکتر مهدی ضرغامی
عضو کمیته علمی و مشاور معاون آب و آبفای وزارت نیرو
استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
وب سایت: asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/home.aspx?zarghami
پست الکترونیکی: mzarghami [at] tabrizu.ac.ir
دکتر ناصر طالب بیدختی
عضو کمیته علمی و عضو هیئت مدیره انجمن
استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/sess/FResearch/FacultyCV.aspx?OP=Code=1482;
پست الکترونیکی: taleb [at] shirazu.ac.ir
دکتر رحیم عالی
عضو کمیته علمی و عضو هیئت مدیره انجمن
استادیار مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
پست الکترونیکی: aali1400 [at] gmail.com
مهندس محمد عبدالله زاده
عضو کمیته علمی و عضو کمیته تخصصی بازیافت انجمن
شرکت آب و فاضلاب تهران- امور تصفیه خانه پنجم آب تهران
پست الکترونیکی: abdollahzadeh.278 [at] gmail.com
دکتر علی اکبر عظیمی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: aaazimi [at] chamran.ut.ac.ir
مهندس علی اکبر غزلی
عضو کمیته علمی و عضو کمیته تخصصی هدررفت انجمن
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: ghazali56 [at] gmail.com
دکتر رضا غیاثی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/rghiassi
پست الکترونیکی: rghiassi [at] ut.ac.ir
دکتر مجتبی فاضلی
عضو کمیته علمی و عضو کمیته تخصصی بازیافت انجمن
استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: m_fazeli [at] sbu.ac.ir
دکتر شهره فاطمی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/shfatemi/
پست الکترونیکی: shfatemi [at] ut.ac.ir
دکتر هومن فتوره چی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/hfatoorehchi
پست الکترونیکی: hfatoorehchi [at] ut.ac.ir
دکتر محمد قاسمیان
عضو کمیته علمی و عضو کمیته تخصصی بازیافت انجمن
مرکز تحقیقات محیط زیست، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پست الکترونیکی: ghasemian [at] hltj.mui.ac.ir
مهندس علی اصغر قانع
عضو کمیته علمی و نایب رئیس انجمن آب و فاضلاب ایران
مشاور مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: ghane [at] nww.ir
دکتر سهرابعلی قربانیان
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/ghorban/
پست الکترونیکی: ghorban [at] ut.ac.ir
مهندس مجید قنادی
عضو کمیته علمی
کارشناس‌ارشد مهندسی بهداشت محیط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: ghannadi48 [at] gmail.com
دکتر محمد کارآموز
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/karamouz
پست الکترونیکی: karamouz [at] ut.ac.ir
دکتر رضا کراچیان
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/kerachian
پست الکترونیکی: kerachian [at] ut.ac.ir
مهندس عزیزالله مبینی
عضو کمیته علمی و عضو کمیته تخصصی هدررفت انجمن
مدیر دفتر نظارت بر بهبود روش‌های بهره‌برداری آب شرکت مهندسی آبفا کشور
پست الکترونیکی: mobini [at] nww.ir
دکتر احمدرضا محمدی ده چشمه
عضو کمیته علمی و عضو کمیته تخصصی بازیافت انجمن
شرکت آب و فاضلاب استان تهران
پست الکترونیکی: armohammadi [at] yahoo.com
دکتر مسعود منتظری نمین
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/mnamin
پست الکترونیکی: mnamin [at] ut.ac.ir
دکتر ناصر مهردادی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/mehrdadi/?lang=fa-ir
پست الکترونیکی: mehrdadi [at] ut.ac.ir
دکتر محمدرضا مهرنیا
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/mmehrnia
پست الکترونیکی: mmehrnia [at] ut.ac.ir
دکتر عبدالمهدی میرسپاسی
عضو کمیته علمی و عضو کمیته تخصصی هدررفت انجمن
استاد بازنشسته، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
پست الکترونیکی: mehdimirsepassi [at] gmail.com
دکتر سیمین ناصری
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب سایت: www.tums.ac.ir/faculties/naserise
پست الکترونیکی: simnasseri [at] hotmail.com
دکتر محسن ناصری
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/mnasseri
پست الکترونیکی: mnasseri [at] ut.ac.ir
مهندس حسین نائب
عضو کمیته علمی و عضو کمیته تخصصی بازیافت انجمن
دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: pirnia.nayeb [at] gmail.com
دکتر منوچهر وثوقی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف
وب سایت: che.sharif.ir/index.html/index.php?Service=profile&Task=SHOW&Item=vosoughi
پست الکترونیکی: vosoughi [at] sharif.edu
مهندس حمیدرضا هنری
عضو کمیته علمی و عضو کمیته تخصصی هدررفت انجمن
عضو هیئت علمی بازنشسته، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
پست الکترونیکی: hamidrezahonari [at] yahoo.com
دکتر بهمن یارقلی
عضو کمیته علمی و عضو کمیته تخصصی بازیافت انجمن
استادیار گروه آبیاری و زه‌کشی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی
پست الکترونیکی: yar_bahman [at] yahoo.com
دکتر علی یوسفی
عضو کمیته علمی و عضو کمیته تخصصی بازیافت انجمن
دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: ayousefi.iut.ac.ir/fa
پست الکترونیکی: ayousefi [at] cc.iut.ac.ir
کمیته اجرایی
دکتر زهرا اکبری
دبیر کمیته اجرایی
دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: zakbary [at] ut.ac.ir
مهندس هاشم اصغرنژاد
مسئول دبیرخانه
کرسی یونسکو در بازیافت آب
پست الکترونیکی: h_asgharnejad [at] ut.ac.ir
مهندس سهراب امانی
عضو کمیته اجرایی
دانشجوی ارشد مهندسی عمران دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: sohrabamani [at] ut.ac.ir
مهندس مصطفی باور
مدیر روابط عمومی
کرسی یونسکو در بازیافت آب
پست الکترونیکی: bavar [at] ut.ac.ir
مهندس صادق تقوی
عضو کمیته اجرایی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: s.taghavi [at] ut.ac.ir
مهندس احسان خورشیدی
عضو کمیته اجرایی
کرسی یونسکو در بازیافت آب
پست الکترونیکی: ehsan_khorshidi_n [at] yahoo.com
مهندس میلاد رجایی
عضو کمیته اجرایی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: miladrajaei73 [at] ut.ac.ir
مهندس مهدی رضاییان
عضو کمیته اجرایی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mahdirezaeian13744 [at] gmail.com
مهندس سید احمدرضا شاهنگیان
عضو کمیته اجرایی
دانشجوی دکترای مهندسی عمران، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: a.shahangian [at] ut.ac.ir
مهندس هانیه صفرپور
عضو کمیته اجرایی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: h.safarpour [at] ut.ac.ir
مهندس آزاده نوروزی
عضو کمیته اجرایی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: azade.norouzi [at] ut.ac.ir
مهندس نوید یزدیان
عضو کمیته اجرایی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: navid.yazdian [at] ut.ac.ir