این سایت مربوط به اطلاعات همایشهای برگزار شده بوسیله انجمن آب و فاضلاب ایران می باشد. با توجه به اینکه هرسال حداقل یک همایش از سوی انجمن آب و فاضلاب ایران برگزار می شود به منظور مستندسازی فعالیتها و یکپارچه سازی اطلاعات، تمام اطلاعات این همایشها به همراه مجموعه مقالات آنها در این سایت ذخیره می شود تا مورد استفاده کلیه محققین، کارشناسان و برگزار کنندگان همایشهای بعدی قرار گیرد.