آخرین مهلت ارسال مقالات کامل: 3 آبان 1398

تاریخ اعلام نتایج داوری: 30 آبان ماه 1398

تاریخ شروع همایش: 19 آذرماه 1398

تاریخ پایان همایش: 21 آذرماه 1398