کلینیک صنعت، یکی از ابتکارات مجموعه همایش‌های انجمن آب و فاضلاب ایران است که در راستای نزدیک تر نمودن صنعت و دانشگاه در حاشیه همایش‌های این انجمن برگزار میشود. برنامه کلینیک صنعت به شرح زیر است:

مکان

زمان

متخصص

موضوع بحث

غرفه 3

چهارشنبه 12-11

دکتر حریری

شبکه های توزیع آب (مدیریت نشت)

غرفه 3

سه‌شنبه 17-16

دکتر نایب

تصفیه فاضلاب های صنعتی

غرفه 4

چهارشنبه 12-11

دکتر سجادی‌فر

مباحث اقتصادی در حوزه آب و فاضلاب

غرفه 4

سه‌شنبه 17-16

دکتر میرسپاسی

شبکه های توزیع آب (مدیریت آب بدون در آمد)

غرفه 5

چهارشنبه 12-11

مهندس هنری

شبکه های توزیع آب (مدیریت آب بدون در آمد)

غرفه 5

سه‌شنبه 16:30-15:30

دکتر پژوم

بازیافت پساب: MBR

غرفه 5

سه‌شنبه 17-16

دکتر جلیلی قاضی‌زاده

شبکه های توزیع آب (هوشمندسازی و مدیریت فشار)