- جناب آقای دکتر احمد ابریشم چی استاد فرهیخته دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

- جناب آقای دکتر علی ترابیان استاد فرهیخته دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران