تمدید مهلت ارسال مقالات و پایان نامه برتر
1398-07-21

با توجه به درخواست تعداد زیادی از دانشجویان و کارشناسان صنعت، با تصویب شورای سیاستگذاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت، مهلت ارسال مقالات همایش و همچنین پایان نامه برتر تا 28 مهرماه تمدید شد.