برگزاری پنجمین جلسه شورای هماهنگی همایش
1398-06-05

پنجمین جلسه شورای هماهنگی "دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت" در روز سه شنبه 5 شهریور در محل دبیرخانه همایش واقع در کرسی یونسکو در بازیافت آب تشکیل شد. در این جلسه ابتدا ضمن استقبال از معرفی سرکار خانم دکتر زهرایی بعنوان نماینده وزارت نیرو، از ارسال فرخوان توسط ایشان برای شرکت های تابعه وزارت نیرو تشکر شد و مقرر گردید برای حضور حداقل دو نفر از هریک از دفاتر مرتبط تمامی شرکت های آبفای شهری و روستایی و آب منطقه ای استان ها و دیگر شرکت های تابعه وزارت نیرو پیگیری های لازم انجام شود.

 همچنین پس از گزارش مسئول دبیرخانه در مورد فعالیتهای انجام شده، دبیر اجرایی همایش نیز گزارش فعالیتهای کمیته های اجرایی را ارائه کردند.

 در ادامه در مورد فعال سازی کمیته علمی برای تکمیل و نهایی کردن موضوعات و اعضای میزگردهای تخصصی و کارگاه ها تصمیم گیری شد.