چهارمین جلسه شورای هماهنگی دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
1398-05-09

چهارمین جلسه شورای هماهنگی دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت روز دوشنبه 7 مرداد در محل دبیرخانه همایش واقع در دفتر کرسی یونسکو در بازیافت آب برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی عملکرد دبیرخانه تا بدینجای کار، قالب کلی ارسال مقالات همایش نیز به تصویب کلیه اعضا رسید و همچنین برنامه ریزی جهت ادامه کار انجام گرفت.