چهارمین جلسه شورای هماهنگی دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
09 مرداد 1398

چهارمین جلسه شورای هماهنگی دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت روز دوشنبه 7 مرداد در محل دبیرخانه همایش واقع در دفتر کرسی یونسکو در بازیافت آب برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی عملکرد دبیرخانه تا بدینجای کار، قالب کلی ارسال مقالات همایش نیز به تصویب کلیه اعضا رسید و همچنین برنامه ریزی جهت ادامه کار انجام گرفت.