برگزاری سومین جلسه شورای هماهنگی دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
1398-05-02

سومین جلسه شورای هماهنگی دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب روز سه شنبه 25مرداد در سالن شورای دانشکده عمران دانشگاه تهران برگزارشد. در این جلسه ضمن گزارش عملکرد دبیرخانه، در مورد نحوه برگزاری نمایشگاه جانبی همایش، عناوین کارگاه‌های تخصصی و همچنین کلینیک صنعت، بحث و تبادل نظر در گرفت. همچنین مقرر گردید که نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری همایش با حضور کلیه اعضا تا پایان مردادماه برگزار شود. دستور جلسه نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری در این جلسه مطرح شده و به تصویب رسید.