برگزاری دومین جلسه شورای هماهنگی همایش
1398-04-22

دومین جلسه شورای هماهنگی دومین همایش ملی مدیریت مصرف روز چهارشنبه 12 تیر1398 از ساعت 16 الی 18 در محل دبیرخانه همایش در کرسی یونسکو در بازیافت آب تشکیل شد. در این جلسه که با حضوراعضای شورای سیاست گذاری همایش و کمیته اجرایی برگزار شد. در این جلسه شرح فعالیتهای صورت گرفته در دبیرخانه همایش تا بدینجای کار ارائه شد و برنامه ریزی جهت پیشبرد کارهای اجرایی با توجه به برآوردهای اقتصادی انجام گردید. همچنین مقرر شد اطلاع رسانی لازم از طریق سایتها و کانالها و همچنین نامه نگاری با مخاطبین همایش ادامه یابد.