برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی دومین همایش ملی مدیریت مصرف
1398-03-21

اولین جلسه شورای هماهنگی دومین همایش ملی مدیریت مصرف روز یکشنبه 19 خرداد 1398 از ساعت 14 الی 16 در محل دبیرخانه همایش در کرسی یونسکو در بازیافت آب تشکیل شد. در این جلسه که با حضوراعضای شورای سیاست گزاری همایش و کمیته اجرایی برگزار شد، گزارش راه اندازی سایت و پوستر همایش ارائه شد. در ادامه لیست شورای سیاستگزاری و کمیته علمی همایش تکمیل شد. در ادامه نیز وظایف کمیته اجرایی و دبیرخانه تعیین شدند. مقرر شد اطلاع رسانی لازم از طریق سایتها و کانالها و همچنین نامه نگاری با مخاطبین همایش هرچه سریعتر آغاز شود.